POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w jest: Fundacja Ciało/Umysł z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa), zwana dalej Fundacją.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Fundacji, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Fundacji na adres e-mail: a.szaniawska@cialoumysl.pl
 3. Państwa dane są przetwarzane w celu:
 • zakupu biletów
 • wysyłania newslettera
 • wysyłania zaproszeń bądź zawiadomień o działalności Fundacji, ofertach i akcjach promocyjnych Fundacji,
 • w celach analitycznych, statystycznych,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji,
 • realizacji umów zawartych z Fundacją,
 • zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19
 • realizacji procedur konkursowych i naborów projektów  realizowanych przez Fundację w przypadkach, których to dotyczy, tj. po otrzymaniu regulaminowego zgłoszenia
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Fundacją przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Fundacja.
 • w razie zaistnienia konieczności Główny Inspektor Sanitarny
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku oświadczeń uczestnictwa w wydarzeniu, czas przechowywania danych to 2 tygodnie począwszy od daty złożenia.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Fundację, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

POLITYKA COOKIES

 

Fundacja Ciało/Umysł (Fundacja Ciało/Umysł ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa w wykonaniu obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez Fundacja Ciało/Umysł plików cookies.

Fundacja Ciało/Umysł oświadcza, iż na swojej stronie internetowej www.cialoumysl.pl („Strona”) wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika odwiedzającego/korzystającego z danej strony internetowej, w tym także ze Strony prowadzonej przez Fundację Ciało/Umysł.

Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.

Fundacja Ciało/Umysł wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:

 1. a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Fundacja Ciało/Umysł oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze Stroną przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony Fundacji Ciało/Umysł ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.

Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących od lub stosowanych przez Fundację Ciało/Umysł. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.

Fundacja Ciało/Umysł na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. a) “konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin;
 4. d) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp