Formalności

Anna Szaniawska
dyrektor zarządzająca
e-mail: a.szaniawska@cialoumysl.pl
tel. +48 501 199 681

Siedziba fundacji / dane do faktury
Fundacja Ciało/Umysł
ul. Tapetowa 5
03-083 Warszawa
NIP 524-262-58-70
REGON 141159270
KRS 0000290221

Biuro organizacyjne / adres korespondencyjny
Strych na Wróble
ul. Chmielna 73 B/16
00-801 Warszawa

Zarząd
Edyta Kozak / fundator-prezes / e.kozak@cialoumysl.pl
Katarzyna Orzeszek-Koroblewska / wiceprezes / kasia.ok@cialoumysl.pl
Beata Tatarczuk / członek zarządu / b.tatarczuk@cialoumysl.pl
Anna Szaniawska / dyrektor zarządzająca / a.szaniawska@cialoumysl.pl

Statut (skrót)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Fundacja nosząca nazwę „Ciało/Umysł”, zwana dalej „Fundacją”, została założona przez Edytę Kozak zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym (…) Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. Działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami. Może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji. Może tworzyć swoje przedstawicielstwa, oddziały, i filie w kraju i za granicą. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, służącą realizacji jej celów statutowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozdział II
Cele i środki działania
Celami Fundacji są: Wspieranie rozwoju kultury i sztuki tańca współczesnego oraz jej upowszechnianie, a także ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do informacji o niej. Propagowanie inicjatyw, sprzyjających rozwijaniu i promowaniu współczesnej twórczości zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Promowanie szeroko pojętej edukacji i oświaty. Dbanie o rozwój niezależnej myśli artystycznej i promowanie najwyższej artystycznej jakości. Wspieranie rozwoju i promocja młodych artystów i debiutantów. Ochrona i troska o rangę i pozycję społeczno zawodową choreografów i tancerzy. Upowszechnianie, dokumentacja, informacja i archiwizacja tańca. Stworzenie miejsca dla prezentacji tańca w Warszawie. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy krajowej i międzynarodowej, a także dbałość o dalszy rozwój tej dziedziny i promocji polskich artystów za granicą.

PLIKI DO POBRANIA